No Gravatar
OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE  D’EDUCACIÓ INFANTIL ( 3 a 6 anys)
 1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos i de les seves possibilitats, adquirint els hàbits bàsics de salut i benestar.
 2. Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment evolutiu. Ajudar a formar-se una imatge positiva de sí mateix/a i dels demés.
 3. Actuar de forma cada vegada més autònoma en les seves activitats habituals i desenvolupar la seva capacitat de prendre la iniciativa. Evolucionar en la seva autoafirmació personal.
 4. Establir relacions socials en un àmbit cada vegada més ampli, aprenent a expressar progressivament els propis interessos, sentiments i punts de vista.
 5. Establir vincles fluids de relació amb els adults i amb els companys i companyes responent a sentiments d’afecte, respectant la diversitat i desenvolupant actituds d’ajut i col·laboració.
 6. Observar i explorar l’entorn immediat amb una activa curiositat i respecte. Identificar les seves característiques i propietats significatives. Apreciar positivament manifestacions artístiques i culturals.
 7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant el joc i altres formes de representació.
 8. Comunicar-se i expressar-se de forma ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habitual per mitjà dels diversos llenguatges; corporal, verbal, plàstic, gràfic, musical i matemàtic.
 9. Conèixer (mitjançant la participació en festes, tradicions i folklore) els signes d’identitat pròpia de la nostra cultura.
 QUE FAREM AQUEST CURS ? Les àrees curriculars        
  ELS HÀBITS
Els hàbits són formes de comportament adquirides mitjançant l’aprenentatge o per mitjà de l’experiència.
 És molt important que, des de la primera infància la nena i el nen vagin adquirint hàbits que li permetin la realització de les activitats de la vida quotidiana amb més seguretat .
 – En un grup és molt important PUNTUALITAT per la bona marxa  de les activitats.   Esforceu-vos per ser puntuals. HORARI NORMAL: Matí de Xh a XX:XXh, Tarda XXh a XX:XXh. Cal justificar, per escrit, les absències i els retards.
– Els dies que anem al gimnàs cal que portin xandall (o pantaló curt a l’estiu) i calçat esportiu.
  • Classe de xxxxxxx: dimecres matí i divendres matí.
  • Classe de xxxxxxx: dimecres matí i divendres matí.
– La resta dels dies, la roba ha de ser còmoda. EVITEU els petos, tirants i cinturons. S’han de poder descordar i anar al lavabo tots sols.
NO PORTEU NI PARAIGÜES, NI MOTXIL.LES.
– Si ens heu de fer arribar algun avís, és millor fer-ho amb una nota escrita o esperar a la sortida per parlar amb la mestra. Durant les entrades la mestra-tutora està atenent als nens i nenes i no pot estar per les famílies.
NO poden portar a l’escola, joguines, caramels, xiclets ni llaminadures en general.
– Si voleu demanar algun aclariment no dubteu en preguntar a les mestres. Podeu demanar una entrevista per comentar qualsevol tema relacionat amb la vostra filla o fill.
 Agraïm la vostra atenció i la vostra col·laboració. Bon curs 2XXX-2XXX
L’equip docent d’Ed. Infantil

 Sortides i activitats: Dates a determinar. Oportunament rebreu informació de cada activitat

·         “XXXXXXXXXXX”
·         “Teatre: XXXXXXXXXX”
·         “XXXXXXXXXX”
·         Titelles: “XXXXXXXX”
·         XXXXXXXXXXX
·         Excursió a XXXXXXXXX: “XXXXXXX”
·         XXXXXXXXX
·         XXXXXXXXXXXXXXXX: “XXXXXXXXX”
·         Excursió a XXXXXXXXX de XXXXXXXXX.
. Recomanacions importants
 -Si canvieu d’adreça o telèfon cal que ens ho comuniqueu el més aviat possible.
 -Absolutament TOT ;  bates, bosses, jerseis, abrics i altres peces de roba han de portar tireta per penjar amb el nom i cognom escrits.
 -Durant el curs les nenes i nens han d’esmorzar a casa, però poden portar un entreteniment, què sigui còmode de menjar (galetes, una peça de fruita, un entrepà petit….) per menjar a la classe abans de sortir al pati.
 -Els  dilluns portaran  a l’escola a dins de la bossa de roba amb l’esmorzar:
  1.-un got de plàstic sense ansa i no massa gran                                                                                               
  2.-un tovalló de roba amb el nom escrit en gran                                                                                                                                            
  3.-la bata cordada al davant amb gomes als punys per poder-se  arremangar amb facilitat. Ha de tenir una tireta per penjar i el nom i cognom escrit, amb lletra  gran, al davant.
-Els divendres per la tarda portaran a casa la bossa amb el got i la bata per rentar.
 Els hàbits ,en aquesta etapa han de ser útils per aconseguir el màxim grau d’autonomia possible, la qual cosa els ajudarà a madurar emocionalment i psicològicament, els facilitarà la seva adaptació  social, millorarà el desenvolupament de les seves possibilitats i facilitarà l’adquisició d’aprenentatges.
 A l’escola treballem els hàbits cada dia, cal insistir i recordar a cada moment. No es poden assolir tots de cop, cal tenir paciència, constància i fermesa. És molt important treballar-los també a casa, així es reforçarà el seu assoliment. A P-5 Partim del hàbits consolidats a P-3 i P-4. 
  • Hàbits d’ordre, neteja i higiene
Demanar per anar al lavabo només quan li cal.
Mocar-se de forma efectiva. Saber utilitzar el mocador.
No embrutar més del necessari.
  • Hàbits d’autonomia
Treure’s la bata, deixant les mànigues ben posades i la bata ben penjada.
Penjar els abrics o altres peces per la tireta (cal que tot tingui una tireta  per penjar i el NOM escrit).
Saber demanar  ajut si li cal.
  • Hàbits socials
Fer servir les formes habituals de tracte amb els altres; saludar, demanar, agrair, disculpar-se.
No interrompre quan parla algú. Saber escoltar.
Parlar amb to de veu adequat.
Acostumar-se a dialogar per resoldre els problemes.
No insultar ni batallar-se per sistema.
Respectar tot el que l’envolta: persones, objectes, animals, plantes.
Acceptar i respectar les normes  que regulen la vida en comú de l’escola.
No emportar-se res del material comú o dels companys.
Ajudar els companys més petits o que ho necessitin.
  • Hàbits de treball
Mantenir una postura adequada durant la realització dels treballs, ser capaç de canviar-la sense dificultats ni molestar els altres. 
Acabar el treball proposat.
Presentar el treball net i ordenat.
Compartir el material col·lectiu.
Recollir els jocs i els materials utilitzats,
Agafar bé el llapis i els diferents estris.
1.   Descoberta d’un\a  mateix\a
Esquema corporal. Conèixer les parts del cos: cervell, cor, ossos, sang, turmell, canell..
Lateralitat (Iniciació dreta / esquerra,). Nocions espacials: sobre-sota,  endavant-endarrera…
Equilibri.
Coordinació  estàtica i dinàmica (locomoció)
L’ajust postural (seure bé, caminar…..).
Control de ritmes; del cos, del treball..
Nocions temporals: matí-tarda-nit, ahír-avui-demà, abans-després…..
Agafar confiança en si mateix\a.
Qualitats tàctils i tèrmiques, de sabor i de textura.
Motricitat fina encaminada a aconseguir el domini de la mà i la coordinació amb l’ull.
2.   Descoberta de l’entorn natural i social
–          L’entorn natural: Les estacions a l’any, els dies de la setmana, els mesos, animals i plantes més properes, l’aigua
–          L’entorn social: Les festes populars lligades a les estacions de l’any, escola, casa, poble, el carrer, els oficis……
3.   Intercomunicació i llenguatges
Llenguatge oral. És bàsic  pel desenvolupament de l’infant. Treballem l’articulació dels sons (posició de la llengua, dents paladar), la correcta construcció de les frases i l’expressió els pensaments  i sentiments.
Conversa diària, poemes, frases fetes, dites, embarbussaments, jocs de paraules, endevinalles, contes, descripció d’objectes i persones.
Llenguatge escrit
Grafomotricitat. Treballs encaminats al domini de la mà i del traç, (traç amb diferents estris i en diferents direccions, sanefes, dibuix, plàstica……..)
Jocs amb símbol i codis per donar i rebre missatge
Familiaritzar-se amb els símbols que representen el nostre alfabet
Traç de les lletres
Escriure paraules i frases senzilles: copiar, dictat, text lliure amb ortografia natural.
Iniciació a la lectura de paraules, rètols, títols…
 Llenguatge matemàtic
Lògica. Seriacions, relacions, ordenar, classificar, resoldre petits problemes.
Càlcul. Concepte del nombre i grafia; nº 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mesura: pesant-lleuger, ample-estret, tants…..com, més…que, menys….que…………….
Geometria. Cercle, quadrat, triangle, rectangle……..
Topologia. Línia oberta, tancada, trencada, ondulada, ziga-zaga, iniciació a la noció de frontera i regió……
Nocions espacials., sobre-sota, endavant-endarrera… 
El producte cartesià.
Seqüències temporals
Llenguatge musical
Cançons, danses, jocs dansats- de falda,
Audició,
Discriminació de timbres (veu, instruments, objectes…)
Qualitats del so (llarg-curt, fluix-mig fort-fort, greu-agut)
Les grafies per representar les qualitats del so.
Ritmes
Aproximació a alguns músics i a la seva obra
Llenguatge plàstic
Donar la possibilitat d’expressar-se plàsticament mitjançant:
·         Diferents tècniques pintar, modelar, punxar, retallar, esquinçar, arrugar, plegar, collage, l’estampació, el plegatge de paper………..
·         Diferents materials: Plastidecor, llapis fusta, retoladors, ceres, tempera, tinta, aquarel·la,          
             plastilina, fang, pastes, seda, xarol, cartolines……………
·         La tècnica del dibuix cada vegada més com instrument de representació de la realitat, de sentiments i pensaments.
·         La tonalitat dels colors.
·         Aproximació a alguns artistes i la seva obra.
·          
2 ALTRES INFORMACIONS
Personal docent que té relació amb l’alumnat
Extret/Extraído/Extracted de/from http://socmestre.blogspot.com

To the official site of Related Posts via Taxonomies.