No Gravatar

S’apropa el final de curs i des de Sóc.Mestre volem iniciar un debat prou senzill.Què avaluar?

Partirem de l’estructura d’uns ítems que canviïn les lleis, canviïn els noms més o menys sempre seran els mateixos.

Informe Final de P3

(Es valoren cinc graus Sempre, gairebé sempre,de vegades, gairebé mai, mai – si no ens volem decantar) o bé quatre molt bé, bé,va millorant,li costa (si volem remarcar les seves diferències)

Suports: en l’actualitat hem passat de les fotocòpies i winpris/saga, i pen-drives

DESCOBERTA D’UN MATEIX

ADAPTACIÓ

Ve content/a a l’escola.

S’ha adaptat al grup.

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

Assisteix amb regularitat a l’escola.

És puntual a l’entrada de l’escola.

ESTAT EMOCIONAL

Es mostra obert/a i comunicatiu/va.

Es mostra tranquil/•la.

Es mostra sensible.

Es mostra sincer/a.

Va controlant els seus impulsos.

Reacciona amb agressivitat.

Es mostra actiu/a i col•laborador/a.

Plora davant els problemes.

HÀBITS, ACTITUDS I NORMES

AUTONOMIA PERSONAL

Penja la bossa i l’abric al penjador.

Sap posar-se la bata i la jaqueta sol/a.

Sap anar sol/a al lavabo.

Sap rentar-se sol/a les mans.

Se n’adona quan s’ha de mocar.

Es mostra ordenat/da amb les seves coses.

Sap mantenir una actitud d’espera.

Sap en cada moment què ha de fer.

Va a la fila quan és hora.

DAVANT EL TREBALL

Manté l’atenció en les activitats.

Se’l veu motivat/da davant del treball.

Acaba les feines proposades.

S’esforça en fer bé la feina.

Procura ser polit/da en els treballs.

Sap treballar sol/a.

PSICOMOTRICITAT

Té una actitud positiva davant les activitats.

Respecta les normes i consignes donades.

Va coneixent les parts del cos.

El seu equilibri és l’adequat a l’edat.

Va dominant el seu cos en els exercicis.

És capaç d’orientar-se en l’espai segons les consignes donades.

DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL

RELACIÓ SOCIAL

HÀBITS SOCIALS

Accepta i respecta les normes de la classe.

És responsable davant un càrrec.

Sap compartir les coses.

Respecta el material de la classe i del pati.

Sap escoltar a la mestra i als companys/es.

RELACIÓ AMB EL/LA MESTRE/A

Es mostra espontani/a.

Es mostra afectiu i respectuós.

Es mostra dependent/a.

Es mostra col•laborador/a.

Li agrada cridar l’atenció.

RELACIÓ AMB ELS COMPANYS/ES

Es relaciona amb facilitat amb els nens/es de la classe.

És acceptat pels altres nens/es.

Mostra una actitud positiva davant la solució de conflictes.

Respecta els seus companys/es.

ACTITUD EN EL JOC

Juga sempre amb altres nens/es.

Va acceptant les normes dels jocs.

Participa en jocs organitzats.

Li agrada compartir el joc amb un grup concret de companys/es.

CONEIXEMENTS I ACTITUDS VERS L’ENTORN

CONEIXEMENT DE L’ENTORN

Participa en les activitats de descobriment.

S’interessa per descobrir el seu entorn físic i social.

Recorda noms i situacions treballats en els diferents temes.

Recorda experiències viscudes: cap de setmana, excursions, festes…

INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGES

LLENGUATGE VERBAL

Escolta les explicacions.

Comprèn el que es diu.

Participa en les converses.

Comença a demanar torn per parlar.

Se l’entén quan parla.

Habitualment s’expressa en llengua catalana.

Utilitza el vocabulari treballat.

Recorda cançons, poesies, dites…

Reconeix el seu nom.

Escriu el seu nom.

Comença a fer traços senzills.

Reconeix el nom dels companys/es.

LLENGUATGE MATEMÀTIC

Reconeix la grafia dels nombres (1,2,3).

Associa la grafia dels números amb la quantitat corresponent.

Comença a reconèixer figures geomètriques: cercle, quadrat, triangle.

Classifica objectes donat un atribut (color, forma, mesura).

Sap continuar una sèrie amb un atribut.

LLENGUATGE PLÀSTIC

Coneix els colors treballats: vermell, groc, blau, verd.

Va adquirint les diferents tècniques treballades: punxar, enganxar, pintar..

Va adquirint el domini dels estris: llapis, punxó, pinzell, tisores…

Progressa en la representació gràfica del seu cos.

Es mostra creatiu en les realitzacions plàstiques.

Gaudeix de les seves produccions plàstiques.

LLENGUATGE MUSICAL

Gaudeix de les activitats musicals.

Memoritza, discrimina i reprodueix cançons treballades.

Participa en activitats de moviment i dansa.

Escolta les audicions amb atenció.

Reconeix alguns instruments musicals.

Identifica les qualitats del so: so/silenci.

Identifica les qualitats del so: fort/fluix.

Identifica les qualitats del so: agut/greu.

Identifica les qualitats del so: llarg/curt.

OBSERVACIONS

 

Quins ítems hi afegiríeu? Quins ítems esborraríeu? Comuniqueu-vos amb nosaltres a través de qualsevol mitjà.

Debat sobre els informes

To the official site of Related Posts via Taxonomies.