No Gravatar

No, el titular no és demagògia.Us poso en situació. Estàs a classe, passa de grip, i et comences a trobar fatal…merda.Ja saps que un cop a l’any el pilles, que s’arreglarà o bé amb aspirines i una tarda de llit – no vull marxar de la feina, se’m desquadrarà tot –  o bé amb visita al CAP i antibiòtic durant 7 dies. Pfffff, no m’aguanto dret i fins i tot els crios em diuen que faig mala cara, a la següent hora de disposició al centre vaig a veure la cap d’estudis, he de marxar.

Aprofitant que tinc molt de temps lliure (gràcies Departament d’Ensenyament per no donar jornada completa a algú que porta un terç de la seva vida treballant per vostès -acertijo matemático :P- ja sabeu que vaig publicant les coses que em van arribant .

Si l’altre dia a Madrid van decidir que els pobres interins que portaven més de 20 anys treballats (i que, per tant tenien una titulació “antiga” -ara resultarà que a magisteri és l’única carrera on perds el títol pel fet d’exercir-lo amb gran empenta durant tant de temps-) aquí a Catalunya ja no ens podem posar malalts ni ens pot fer mal el cap més de 30 hores.Vaig a enganxar-vos aquí quelcom que he rebut via email (no, no el del gicar que ja ni recordo quantes vegades he hagut de canviar la contrasenya)

i com sóc bon avaluador i estic en època de notes, vaig fent unes quantes “Observacions”, en negreta i sense cursiva.

“Bon dia

Segons la normativa que ens acaba de fer pública el Departament d’Ensenyament, hi ha importants novetats respecte els tres primers dies de baixa:
5.1 Justificació d’absències informades a l’aplicació informàtica
Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius
Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici amb una durada màxima de tres dies consecutius s’acreditaran documentalment mitjançant justificació de presència o document acreditatiu d’atenció mèdica, en el qual han de constar el nom i cognoms del pacient, la data d’atenció mèdica i les dades identificatives del centre o consulta mèdica.
(Vaja que quan ens posem malalts i el cap ens rebenti haurem de passar pel CAP a que ens receptin aquell ibuprofé que a vegades ni ens prenem perquè fa taaaaanta mandra, i el que un vol és tornar a la feina)
Aquestes absències també es podran acreditar mitjançant declaració responsable de l’interessat, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa  d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Ensenyament.
Imagineu-vos la declaració: Jo , Joan Petit quan balla, he sentit un maldecap horrorós mentre feia la classe de…, i ha arribat un punt en que m’he hagut de quedar a la cadira mentre els nens feien la pàgina tal, llibret qual, he demanat si em deixaven marxar durant l’hora d’exclusiva per tornar a la tarda…
Les absències justificades per motius de salut comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions establert per als tres primers dies d’absència per incapacitat temporal.
Traduït: Refredat? 50% menys de sou per cada esternut
No obstant això, no comporten descomptes retributius:
Les primeres 30 hores laborables d’absència en un mateix curs escolar, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis.
Weeno, no sempre, si et refredes només un cop l’any no t’ho tindrem en compte
sempre que resultin justificades segons s’estableix en aquest apartat.
Les absències derivades de malalties de caràcter crónic, sempre que resultin degudament justificades.
Qui tingués sinusitis estaria condemnat a tenir el 50% del sou, ja que consumiria el seu temps en res.
 
Els justificants o la declaració responsable es faran arribar al director del centre on la persona presta serveis, el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball.
Els interessats podran consultar el saldo d’hores d’absència per motius de salut mitjançant el portal ATRI (Gestió del Temps/Expedient d’absentisme).
Em sembla meravellós que controlin el meu temps d’aquesta forma tan fiable i automàtica (ara les direccions del centre estaran a la porta controlant qui entra o qui surt, o li posaran una Go Pro a l’administratiu o conserge de torn: VULL FITXAR, vull tenir una targeteta que serveixi per indicar quan entro i quan surto i que el departament entengui d’UNA PUNYETERA VEGADA que aquí la gran majoria fem moltíssimes hores més de les que ens toca i que , sí les tinguessin en compte més d’un tindria per fer tots els ponts de l’any, prendre’s un any sabàtic o , si les paguessin, ser el més ric de la ciutat i crec que el Departament sortiria perdent :P)
Absències per assistència a consulta mèdica
 
L’assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball (per suposat, amb un sistema sanitari col·lapsat resulta que a tu no t’atenen quan et diuen , t’atenen quan vols) ; els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant declaració responsable de l’interessat, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Ensenyament. 
L’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar al lloc de treball i s’ha d’acreditar documentalment mitjançant justificant del centre o consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms. (Departament d’Ensenyament: no em surt dels collons explicar que he anat al metge en aquella hora d’exclusiva i sense nens – quan potser en 10 anys treballats ho he fet un cop, és la meva privacitat, no tinc per què explica’ls-hi i menys fer-ho a bombo i plateret)
del pacient i l’hora d’entrada i sortida del centre o consulta mèdica.
El justificant, juntament amb la declaració responsable, es farà arribar al director del centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia en que retorna al lloc de treball.
Absències justificades per concessió de llicència o permís
 
Com a absència justificada els directors dels centres registraran tots els permisos que són competència del director i que estan detallats al document “Llicències i permisos del personal docent”, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Ensenyament. Per a la seva justificació se seguiran els criteris que s’especifiquen en el document esmentat. Es podran registrar també com a justificades les absències provocades per causes de força major, que hauran de correspondre a fets o situacions que per la seva naturalesa no s’hagin pogut preveure ni evitar. Correspon al director del centre apreciar si l’absència té caràcter o naturalesa de força major, tenint en consideració si el motiu de l’absència es pot resoldre en un horari compatible amb la seva jornada de treball. (És a dir, el director del centre decidirà si el teu refredat és important o no, com decideixi que no ja et pots podrir a la teva cadira i fer la classe com puguis)
Absències per encàrrec de serveis
Les absències per encàrrec de serveis estan justificades quan en la seva concessió s’hagi seguit el procediment establert a l’apartat Encàrrecs de serveis.
Absències per motius de formació 
S’inclouen en aquest supòsit les absències per motius de participació en cursos de formació i altres activitats formatives dins el Pla de formació permanent del professorat
justificades amb la conformitat de l’admissió de la persona inscrita.
5.2 Justificació d’absències per motius de salut de durada superior a tres dies (Baixa per malaltia o incapacitat temporal)
Les baixes per malaltia o incapacitat temporal (absència per motius de salut de durada superior a tres dies) no s’han de registrar a l’aplicació informàtica, ja que el control i el seguiment d’aquestes llicències corresponen als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.
Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a tres dies es justificaran necessàriament mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i seguiran la tramitació corresponent a la situació d’incapacitat temporal. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la seva situació de baixa, ho ha de comunicar al director del centre on està adscrit, i li farà arribar el comunicat de baixa com a molt tard l’endemà de la seva expedició.
La data de l’alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d’alta s’han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball. 
Els directors dels centres faran arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona.
Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d’inactivitat del centre el personal haurà de tramitar-les directament als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.”
Resumint: que ja n’hi ha prou , que som mestres, que la gran majoria no ens volem posar malalts, no en sabem, que quan ens fa mal al cap marxem a la tarda pel dia següent està a primera hora “dopats” al nostre lloc de treball perquè sabem que la incompetència del Departament d’Ensenyament – encara recordo aquellos maravillosos años en que el Departament cobria el terç que faltava d’una reducció de jornada amb mitja, sobraven hores a favor del centre, es podien fer desdoblaments, reforços, i gent que a vegades es posava malalta… – en cobrir-nos fa que tot quedi penjat si no hi anem.Si em descomptes el 50% t’asseguro que em quedaré a classe, no reposaré, no em curaré i estaré fotut durant més temps.
Però sabeu què? En el fons tenen raó.Els vam votar oi? Sabem qui pilota el Departament d’Ensenyament, oi? Sabem qui fa pactes amb l’actual govern que porta el Departament d’Ensenyament, oi? Quan ens faci mal el cap i no marxem per a que no ens descomptin el 50% del sou podrem recordar el que hem votat, i si algú ha votat al partit que està escrivint aquestes mesures que rebo via email els hi podrem donar les gràcies les properes eleccions , oi? Perquè…els mestres també votem ,veritat, senyors de Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana de Catalunya? Qui segueixi aquest blog ja sap que no ens cassem amb NINGÚ, i que si vam criticar en Maragall o els sindicats com no hauríem de criticar a la senyora Rigau…Jo ja tinc clar que NO ELS VOTARÉ, i vosaltres, resta de mestres que si no sou superherois us farà mal el cap algun cop durant el curs? 😛

To the official site of Related Posts via Taxonomies.