No Gravatar

En unes hores el Conseller Bargalló , en roda de premsa emesa per TV3 les 12:30 (res de comunicació primer als centres de forma oficial i no secreta ni als professionals que hi treballem) es presentarà el pla de desescalada en Fase 2 per a les escoles, en les que es menciona el retorn a les aules aquest mateix curs durant el mes de juny.

Tots tenim en ment aquestes imatges. És el que volem? És el que volen?

Us faig un resum del que he pogut llegir del que he trobat circulant per la xarxa. Són extractes, no és el document complet:

-No hi ha, doncs, ni temps suficient ni cap motiu organitzatiu o pedagògic com per decidir de suspendre la docència telemàtica
-demanar als centres que revertissin la programació a la presencialitat seria un esforç eixorc i excessiu
-tot l’alumnat tingui l’oportunitat d’assistir al seu centre en algun moment d’aquest final de curs, sempre a partir de la data en què el territori on és ubicat el centre entri en la fase 2 de desescalada
-triple objectiu:

 1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa.
 2. L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat.
 3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.
  -el Departament també preveu propostes de específiques i extraordinàries, mentre duri el període lectiu, per motius d’ocupació laboral i professional de les unitats familiars amb fills en edat 1-6 que hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo i el Govern de l’Estat no articuli el permís retribuït per a aquests casos que li ha estat sol•licitat.

ESCOLES BRESSOL

-un màxim de 5 infants per espai i en cap cas de 0-1 anys
-prioritzaran els infants els progenitors dels quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.

ESCOLES

 1. -Acció educativa presencial –sempre de caràcter voluntari- en grups de 13 com a màxim per als que acaben els seus estudis primaris (6è de primària)
  -2. Atenció personalitzada del tutor amb l’alumne i, si escau, la família en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que implicarà la planificació i programació del dia i hora de retrobament de l’alumne i, si escau, la família amb el tutor o tutora a l’aula
  -3. Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es cregui necessari. Aquesta és una mesura de caràcter no continu i compatible amb l’atenció personalitzada, amb un màxim de 13 alumnes, que comporta l’obertura d’algun espai del centre de manera planificada i la programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat amb el professorat,
 2. Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 13 alumnes i en horari de 9 a 13 hores.

INSTITUTS

-1. Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari- en grups de 15 alumnes com a màxim, en els següents casos: alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t d’ESO, proves lliures d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n de CF i 2n d’ERE) o han de superar proves d’accés (PAU, CF, ERE) per tal de donar suport a l’assoliment d’aquest objectiu
-2. Atenció personalitzada del tutor amb l’alumne en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que comporta l’obertura d’algun espai del centre de manera planificada i la programació del dia i hora de retrobament de l’alumne i, si escau, la família amb el tutor o tutora a l’aula.
-Cada centre haurà de preveure els alumnes, el professionals que els atendran i decidir com es farà en cada cas. Si el Pla del centre ho preveu justificadament, l’atenció personalitzada es podrà compaginar amb una atenció grupal, amb un màxim de 15 alumnes.

RENTAT DE MANS

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent.

En infants, es requerirà rentat de mans:

 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
 • Abans i després dels àpats.
 • Abans i després d’anar al WC (infants continents).
 • Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

En el cas del personal que treballa al centre educatiu, el rentat de mans es durà a terme:

 • A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
 • Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis.
 • Abans i després d’acompanyar un infant al WC.
 • Abans i després d’anar al WC.
 • Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).
 • Com a mínim una vegada cada 2 hores.

MASCARETES

COL·LECTIU Indicació Tipus de mascareta
1r cicle d’educació infantil (1-3 anys) No indicada _
2n cicle d’educació infantil (3-6 anys) No indicada en general. A partir de 5 anys i si hi ha dificultat per fer complir les mesures de distanciament  caldria indicar-la. Higiènica amb compliment norma UNE  
Educació primària (6-12 anys) No indicada en general i si hi ha dificultat per fer complir les mesures de distanciament caldria indicar-la. Higiènica amb compliment norma UNE
Educació secundària (12-16 anys) Batxillerat i CFP (16-18 anys)   No indicada en general i si hi ha dificultat per fer complir les mesures de distanciament caldria indicar-la.   Higiènica amb compliment norma UNE  
Personal docent i no docent Indicada Higiènica amb compliment norma UNE

To the official site of Related Posts via Taxonomies.